Terms of Service


ALGEMEEN:

1.   PUBLICATIE: foto’s gemaakt door Gina Peeters Fotografie kunnen te allen tijde gepubliceerd worden op de website, facebook en instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te stellen.

2.   AKKOORD: wie een fotoshoot boekt bij Gina Peeters Fotografie gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

3.   PRIJS: de prijzen kunnen elke moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

4.   KLEUR: de fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

5.   ONLINE GALERIJ: de online galerij blijft minstens drie maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de online galerij door de fotograaf naar goeddunken verwijderd worden.

6.   GALERIJ: de foto’s worden pas bewerkt en de galerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

7.   AUTEURSRECHTEN: een fotosessie van Gina Peeters Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto’s commercieel gebruikt zonder toestemming, zal er een toeslag volgen.

8.   AANTAL FOTO’S: het geleverde aantal foto’s in de online galerij varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

9.   JPG: de foto’s worden geleverd in jpg formaat.

10. RAW: uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag.

11. SCHADE: bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

12. NO SHOW: wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

13. ANNULATIE: wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% in rekening worden gebracht.

14. TOESLAG: wanneer een klant niet betaald en deze via geen enkele weg te bereiken is, kunnen de foto’s na een maand enkel nog via een toeslag van € 200,- verkregen worden (na betaling shoot).

15. FACTUREN: de facturen van de fotograaf zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd na de ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met € 25,- administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

16. CADEAUBON: geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de geschenkbon geen bedrag, maar een omschrijving van de dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventueel prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de geschenkbon.

17. WEIGERING: de fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

18. UITSTEL: de klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn.

19. AANSPRAKELIJKHEID: de fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of presentatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijden de fotosessie. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.